Nội dung trang

Giới thiệu

Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh