Nội dung trang

Giới thiệu

Ban chỉ đạo PPP của chính phủ

1. Thành lập Ban chỉ đạo PPP:

- Ngày 29/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1624/QĐ-TTg về việc Thành lập Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Ngày 10/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2048/QĐ-TTg về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), thay thể quyết định 1624/QĐ-TTg trên, nêu rõ thành phần Ban Chỉ đạo PPP, cũng như chi tiết về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban như sau:

+ Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP.

+ Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện mô hình PPP.

+ Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PPP trong đó có hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời xem xét, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thống nhất quản lý mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân hiện nay.

+ Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc lập, trình và phê duyệt danh mục dự án PPP ưu tiên và cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án này.

+ Chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về PPP.

2. Quy chế hoạt động:

- Ngày 29/10/2012, Ban Chỉ đạo PPP ban hành Quyết định số 369/QĐ-BCĐPPP về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đính kèm:

- 1624.QD-TTg_Thanh lap BCD PPP.doc

- 2048.QĐ-TTg_Kien toan Ban chi dao PPP_10.11.2016.pdf

- 369.QD-BCDPPP_VIE.doc