Nội dung trang

Giới thiệu

Ban chỉ đạo PPP của Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Thành lập Ban chỉ đạo PPP của TPHCM:

- Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PPP thành phố với những nhiệm vụ trọng yếu sau:

+ Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố , Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phương hướng , kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP trên địa bàn Thành phố, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PPP Thành phố.

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các sở- ngành, quận- huyện trong việc triển khai

2. Quy chế Ban chỉ đạo PPP của TPHCM:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6675/SKHĐT-PPP ngày 11/07/2017 trình Ủy ban nhân dân Thành phố về Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PPP thành phố.

Đính kèm: 6636.QD-UBND_Thanh lap BCD PPP TPHCM.pdf