Nội dung trang

Giới thiệu

Tổ chức Bộ máy

Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh, các phòng nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Tư vấn Đầu thầu và Hỗ trợ đầu tư