Nội dung trang

Giới thiệu

Phòng Hợp tác Công – Tư (PPP)

Căn cứ Đề án thành lập Phòng Hợp tác Công Tư (PPP) của Sở Kế hoạch và Đầu tư, được Sở Nội vụ thống nhất tại Công văn số 769/SNV-SN ngày 11/06/2013, Phòng Hợp tác Công Tư (PPP) được thành lập với các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

1. Là cơ quan thường trực của Tổ Công tác liên ngành về PPP của thành phố;

2. Là đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), gồm :

- Tham mưu tổng hợp cho Ban Giám đốc và Ban Chỉ đạo của Thành phố về việc triển khai nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định về thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công - tư (PPP);

- Hỗ trợ lập, đề xuất dự án; hỗ trợ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP và xây dựng danh mục dự án PPP;

- Tham mưu công tác xúc tiến, vận động, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư các các dự án PPP;

- Tham mưu các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm việc thẩm định kế hoạch và kết quả lựa chọn Nhà đầu tư) và đàm phán hợp đồng dự án PPP;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực, đào tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông về PPP ;

- Tham mưu các nội dung công việc liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ liên quan đến hỗ trợ phát triển các dự án PPP;

- Tham mưu thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về PPP;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về PPP;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến các dự án PPP do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.