Nội dung trang

Giới thiệu

Quá trình hình thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố gồm 02 giai đoạn chính : giai đoạn Ủy Ban Kế Hoạch thành Phố Hồ Chí Minh (1975-1996) và giai đoạn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (1996 đến nay).

1. Giai đoạn 1975-1996 -Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh:

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, ngày 15/11/1975 Ủy Ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 318/TCCQ thành lập Ủy ban Kế hoạch nhà nước trực thuộc Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh, quy định nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch.

Ngay từ những năm sau giải phóng, nhất là trong giai đoạn đầu đổi mới nền kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra sôi động cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ để đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng, từng bước xây dựng một nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Thời kỳ này tuy kế hoạch còn mang tính tập trung, quan liêu bao cấp, nhưng cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Ủy ban Kế hoạch thành phố ngoài những công tác thường xuyên đã bố trí nhiều đoàn nghiên cứu tổng kết quản lý và tổ chức sản xuất ở cơ sở. Đã khởi xướng giải pháp xây dựng kế hoạch 3 phần, tiến hành cân đối kế hoạch từ 4 nguồn khả năng, mở rộng các hình thức tiền thưởng tăng thu nhập cho người lao động.

Những sáng kiến về nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch trên đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, động viên được tinh thần hăng hái lao động và tự chủ của cơ sở, góp phần cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tìm kiếm những giải pháp, chủ trương đề đưa Thành phố ra khỏi sự suy thoái và trì trệ.

Trải qua 3 kỳ kế hoạch 5 năm (từ năm 1980 đến năm 1995) thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản thoát ra khỏi sự trì trệ suy thoái của thời kỳ quản lý theo cơ chế bao cấp. Kinh tế-xã hội thành phố đã bắt đầu phát triển đúng định hướng, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động đã thu được những kết quả ban đầu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, nhất là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giai đoạn từ năm 1996 tới nay -Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh :

Thực hiện Quyết định số 852/TTg ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương, ngày 27/5/1996, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2559/QĐ- UB-NC thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Ủy ban Kế hoạch thành phố và Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố. Trong đó quy định : Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố.

So với các thời kỳ trước, chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bổ sung phù hợp với thời kỳ thành phố cùng cả nước thực hiện yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý. Ngoài chức năng chủ yếu là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn được tổ chức hoạt động theo chức năng mới của một cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành ở địa phương.

Việc tiếp tục đổi mới phương pháp lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế, ổn định tình hình chính trị xã hội, an ninh quốc của thành phố, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các kế hoạch 5 năm 1996- 2000, 2001-2005, 2006-2010 và làm tốt vai trò là đầu mối liên kết và hợp tác kinh tế-xã hội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Sau nhiều năm tích lũy và chuẩn bị, đây cũng là thời kỳ trưởng thành chuyển biến về chất trong công tác tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải tiến qui trình thủ tục góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố. Sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố trong các lĩnh vực quản lý của Sở được Ủy ban nhân dân thành phố phân công, ủy quyền.