Nội dung trang

Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM

Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM

Quá trình hình thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975.

XEM THÊM

Chức năng – nhiệm vụ

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý

XEM THÊM

Tổ chức bộ máy

Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh, các phòng nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Tư vấn Đầu thầu và Hỗ trợ đầu tư

XEM THÊM